Oprogramowanie do zarządzania magazynem i transportem – zapytanie ofertowe

Oprogramowanie do zarządzania magazynem i transportem – zapytanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert na nabycie licencji systemu ERP „Zarządzanie magazynem i transportem”.

Termin składania ofert 28 grudnia 2017 r. godz: 10:00.

Do pobrania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Bon na usługi badawcze. W ramach projektu Grant na Innowacje.

Mapa
dystrybutorów
Hansa
Katalog
produktów